Specjalności udzielanych Uprawnień Budowlanych:

  - architektonicznej (art. 14 ust.1 pkt.1) w zakresie określonym w art.14 ust. 3 Pkt 2-4
  - konstrukcyjno-budowlanej (art.14 ust.1 pkt. 2) – wszystkie rodzaje,
  - drogowej (art.14 ust.1 pkt 2a) – wszystkie rodzaje,
  - mostowej (art.14 ust.1 pkt 2b) – wszystkie rodzaje
  - kolejowej (art.14 ust.1 pkt 2c) – wszystkie rodzaje,
  - wyburzeniowej (art.14 ust.1 pkt 2d) – w całości,
  - telekomunikacyjnej (art.14 ust.1 pkt 2e) – wszystkie rodzaje.
  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (art.14 ust.1 pkt 4) – wszystkie rodzaje,
  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (art.14 ust.1 pkt 5) – wszystkie rodzaje.

Postępowanie kwalifikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminów w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wydawanie decyzji o nadaniu tych uprawnień należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych, właściwych według miejsca stałego zamieszkania osób ubiegających się o uprawnienia budowlane. Prowadzenie postępowania odwoławczego i wydawanie decyzji w drugiej instancji w ww. sprawach należy do kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Skróty wykorzystywane w wykazach materiałów i norm:Skrót Nazwa
A Specjalność architektoniczna
Kb Specjalność konstrukcyjno-budowlana
D Specjalność Drogowa
M Specjalność mostowa
K Specjalność kolejowa
W Specjalność wyburzeniowa
T Specjalność telekomunikacyjna
IS Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
IE Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 


MATERIAŁY POTRZEBNE NA EGZAMIN

Aby lepiej przygotować się do testu jest możliwość zamówienia przygotowania pełnego zestawu ustaw i aktów wymaganych na egzaminie. więcej informacji...

Wzory książek praktyki zawodowej uprawnienia budowlane znajdziesz TUTAJ


DARMOWY TEST NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE WSZYSTKICH SPECJALIZACJI


 

Net4Call