Wyniki Egzaminów

Podsumowanie wyników egzaminów następuje na posiedzeniu niejawnym Zespołu Egzaminacyjnego (bez udziału egzaminowanego) i zostaje odnotowane w protokole, który podpisują wszyscy członkowie Zespołu Egzaminacyjnego. Formę protokołu egzaminu ustala Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB.

Wyniki egzaminów są podawane zainteresowanym bezpośrednio po niejawnym posiedzeniu Zespołu Egzaminacyjnego.

Zespół Egzaminacyjny występuje do Przewodniczącego Komisji z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych w określonym zakresie osobom, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu Przewodniczący Komisji w decyzji odmawiającej udzielenie uprawnień zobowiązany jest podać zainteresowanemu termin, po upływie którego może on ponownie przystąpić do egzaminu (termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące).

 


MATERIAŁY POTRZEBNE NA EGZAMIN

Aby lepiej przygotować się do testu jest możliwość zamówienia przygotowania pełnego zestawu ustaw i aktów wymaganych na egzaminie. więcej informacji...

Wzory książek praktyki zawodowej uprawnienia budowlane znajdziesz TUTAJ


DARMOWY TEST NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE WSZYSTKICH SPECJALIZACJI


 

Net4Call